برچسب های پست ‘نجواهای یهودا’

Judas’s whispers

I was rounding

 Around the Round Square

When Satan

Came and sang a roundelay

In my ear

I rounded with him:

“Madonna

With Magdalena

Had rounded on Jesus to Pilate

Amen.”

Photo By:  Cole Thompson

شهرهای گمشده

گلف روی باروت
پونز روی دم گربه
صفحه‌ی اصلی
تماس با من
بایگانی
برچسب ها